Sarah Leonie & Aminata @Mega Model Agency, Hamburg, 2016© Esth